فارسی – Farsi

Find our cancer support services and get free information in Farsi.

 

Cancer and coronavirus - سرطان و ویروس کرونا

Signs and symptoms of cancer نشانهها وعالئم سرطان

If you are diagnosed with cancer - اگر سرطان برای شما تشخیص داده شد

Types of cancer - انواع سرطان

Treatment for cancer - درمان سرطان

Living with cancer - زندگی با سرطان

End of life - پایان زندگی

سرطان چیست؟