Welsh offer

Yn Macmillan, rydym am i bawb â chanser fyw bywyd mor llawn ag y gallant.

Rydym wedi ymrwymo i drin y Gymraeg yn ddim llai ffafriol na'r iaith Saesneg yng Nghymru ac rydym yn annog ei defnyddio lle bynnag y bo modd o fewn yr adnoddau sydd gennym.

Welsh version

Cysylltu â ni

 • Galwadau ffôn
  Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg yn ogystal ag yn Saesneg. Os nad oes siaradwr Cymraeg ar gael, byddwn yn trefnu i siaradwr Cymraeg ddychwelyd yr alwad cyn gynted â phosibl. Gall galwyr i Linell Gymorth Macmillan gael gafael ar gymorth yn Gymraeg trwy gyswllt iaith.
 • Gohebiaeth
  Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg yn ogystal â Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i chi yn Gymraeg.
 • Ein sianeli cyfryngau cymdeithasol
  Mae croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg ar unrhyw adeg trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Mae ein cynnwys sydd wedi’i gynllunio ymlaen llaw ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yng Nghymru yn ddwyieithog ac rydym yn ymateb i sylwadau a wneir yn Gymraeg yn yr un iaith. 
 • Staff Cymraeg eu hiaith
  Mae ein cydweithwyr sy'n siarad Cymraeg yn gwisgo bathodyn oren gyda logo laith Gwaith arno ac maen nhw'n defnyddio'r logo hwn yn eu llofnod e-bost. Rydym yn recriwtio, hyfforddi a chefnogi ein staff i feithrin sgiliau Cymraeg lle bynnag y bo modd a byddwn yn annog ein staff a'n gwirfoddolwyr i ddefnyddio a datblygu eu sgiliau Cymraeg.

Ein hunaniaeth

 • Ein hunaniaeth
  Mae ein delwedd gyhoeddus a'n hunaniaeth, gan gynnwys ein logo, yn ddwyieithog yng Nghymru ac mae deunyddiau arddangos sy’n cael eu gwneud i'w defnyddio yng Nghymru yn ddwyieithog. 
 • Eich helpu chi i hyrwyddo eich digwyddiad
  Os ydych chi'n codi arian neu'n trefnu digwyddiad ar gyfer Macmillan, diolch! Gallwch ddod o hyd i ddeunyddiau y gellir eu golygu a'u lawrlwytho fel posteri yn rhad ac am ddim ar ein gwefan be.macmillan.org.uk. 
 • Ein digwyddiadau yng Nghymru
  Mae arwyddion a chyfarchion cynhadledd ar gyfer ein digwyddiadau yng Nghymru yn ddwyieithog. Mae llenyddiaeth fel gwahoddiadau yn ddwyieithog lle bynnag y bo modd.

Ein gwaith

 • Hyrwyddwr Cymraeg
  Byddwn yn penodi hyrwyddwr Cymraeg i fonitro gweithrediad ein Cynllun Iaith Gymraeg. Bydd yr hyrwyddwr yn monitro ein cynnydd a byddwn yn gweithio gyda swyddfa Comisiynydd yr Iaith Gymraeg ar ein cynnig Cymraeg.
 • Cyfieithu
  Rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio cyfieithwyr allanol proffesiynol i sicrhau bod y cyfieithiadau a ddefnyddiwn o safon uchel.
 • Polisïau a mentrau newydd
  Rydym yn asesu canlyniadau unrhyw bolisïau a mentrau newydd yng Nghymru ar ofynion iaith a, lle bynnag y bo hynny'n bosibl, rydym yn sicrhau eu bod yn hyrwyddo ac yn hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg.
 • Gwybodaeth am ganser
  Mae ein gwybodaeth fwyaf poblogaidd am ganser ar gael yn Gymraeg naill ai ar ffurf brintiedig neu ddigidol, yn dibynnu ar y cyhoeddiad. Rydym yn cyfieithu deunyddiau ar gais lle bynnag y gallwn.
 • Deunyddiau ysgrifenedig
  Mae llenyddiaeth fel taflenni ar gyfer ein gwasanaethau yng Nghymru yn ddwyieithog ac mae ein cyhoeddiadau, fel adroddiadau ac e-gylchlythyrau, yn ddwyieithog lle bynnag y bo modd. Rydym yn cyhoeddi deunyddiau ysgrifenedig fel dogfennau dwyieithog lle bynnag y gallwn a, lle mae fersiynau Saesneg a Chymraeg yn cael eu cynhyrchu ar wahân, byddwn yn eu cyhoeddi ar yr un pryd. 
 • Gweithio gyda’r cyfryngau yng Nghymru
  Mae ein datganiadau i'r wasg yn ddwyieithog lle bynnag y bo modd, ac rydym yn cynnig llefarwyr a chyfranwyr stori Cymraeg pryd bynnag maen nhw ar gael.
 • Ein partneriaid a thrydydd partïon
  Rydym yn gweithio gyda'n partneriaid, trydydd partïon ac unrhyw gontractwyr i sicrhau bod eu gwaith gyda ni yn gyson â'n cynllun.
 • Cwynion
  Rydym yn monitro ac yn ymateb i unrhyw gwynion sy'n ymwneud â'r Gymraeg a bydd hyrwyddwr y Gymraeg yn argymell y camau a'r newidiadau nesaf lle bo angen.

English version

At Macmillan, we want everyone with cancer to live life as fully as they can.


We are committed to treating Welsh no less favourably than the English language in Wales and we encourage its use wherever possible in the resources we have.

Getting in touch with us

 • Telephone calls
  We welcome calls in Welsh as well as in English. If no Welsh speaker is available, we will arrange for a Welsh speaker to return the call as soon as possible. Callers to the Macmillan Support Line can access support in Welsh through language link.
 • Correspondence 
  We welcome correspondence in Welsh as well as English. You can write to us in Welsh and we will respond to you in Welsh.
 • Our social media channels 
  You’re welcome to contact us in Welsh at any time through our social media channels. Our pre-planned content on our Wales social media accounts is published bilingually and we respond to comments made in Welsh in the same language. 
 • Welsh-speaking staff
  Our Welsh-speaking colleagues wear an orange badge with the laith Gwaith/Working Welsh logo on it and they use this logo in their email signature. We recruit, train and support our staff to gain Welsh language skills wherever possible and we will encourage our staff and volunteers to use and develop their Welsh language skills.

Our identity

 • Our identity
  Our public image and identity, including our logo, is bilingual in Wales and exhibition materials made for use in Wales are bilingual. 
 • Helping you to promote your event 
  If you’re fundraising or organising an event for Macmillan, thank you! You can find and download editable materials such as posters for free on our Be.Macmillan website
 • Our events in Wales 
  Signage and conference greetings for our events in Wales is bilingual. Literature such as invitations are bilingual wherever possible.

Our work

 • Welsh language champion
  We will appoint a Welsh language champion to monitor our Welsh Language Scheme’s implementation. The champion will monitor our progress and we will work with the Welsh Language Commissioner’s office on our Welsh language offer.
 • Translation 
  We are committed to using professional external translators to ensure translations we use are of a high standard.
 • New policies and initiatives 
  We assess the consequences of any new policies and initiatives in Wales on language requirements and, wherever possible, we ensure they promote and facilitate the use of Welsh.
 • Cancer information 
  Our most popular cancer information is available in Welsh either in printed or digital format, depending on the publication. We translate materials upon request wherever we can.
 • Written materials 
  Literature such as leaflets for our services in Wales are bilingual and our publications, such as reports and e-newsletters, are bilingual wherever possible. We publish written materials as bilingual documents wherever we can and, where separate English and Welsh versions are produced, we will publish them at the same time. 
 • Working with the media in Wales
  Our media releases are bilingual wherever possible, and we offer Welsh-speaking spokespeople and story contributors whenever they are available.
 • Our partners and third parties 
  We work with our partners, third parties and any contractors to ensure their work with us is consistent with our scheme.
 • Complaints 
  We monitor and respond to any complaints relating to the Welsh language and the Welsh language champion will recommend next steps and changes where needed.