Rydyn ni'n gweithio gyda Chynulliad Cymru

Rydyn ni'n gweithio gyda Llywodraeth Cymru ac Aelodau'r Cynulliad i wella gofal a chymorth ar bob cam o'r daith ganser.

Sut rydyn ni'n cynorthwyo Aelodau'r Cynulliad

Mae tîm Polisi a Materion Cyhoeddus Macmillan Cymru yn cynorthwyo Aelodau'r Cynulliad ac yn gweithio gyda nhw i gyrraedd cymaint o bobl sydd wedi'u heffeithio gan ganser ag sy'n bosibl. Gallwn eich helpu drwy drefnu:

 • Cyfarfodydd â rhai sydd wedi'u heffeithio gan ganser.
 • Cymorth wrth ymateb i waith achosion yn yr etholaeth.
 • Papurau briffio lleol wedi'u teilwra am y boblogaeth ganser leol.
 • Ymweliadau â gwasanaethau yn eich etholaeth, er enghraifft, gallwn drefnu ichi gwrdd â'n gweithiwyr Proffesiynol Macmillan neu ichi alw heibio i weld ein bws gwybodaeth symudol.
 • Astudiaethau achos, papurau briffio ac ystadegau ar gyfer dadleuon, datganiadau ac areithiau.
 • Gwahoddiad i gwrdd â'n tîm mewn digwyddiadau lleol a chenedlaethol gan gynnwys Sioe Frenhinol Cymru a'r Eisteddfod Genedlaethol.

Pwy ydyn ni

Ein blaenoriaethau yn y Cynulliad yw:

Sicrhau bod canser yn dal i fod yn brif flaenoriaeth

Yng Nghymru, mae 19,000 o bobl yn cael diagnosis canser bob blwyddyn ac mae dros 130.000 o bobl yn byw gyda chanser neu'r tu hwnt iddo ar hyn o bryd, bron i 4.5 y cant o'r boblogaeth1. Erbyn 2030 disgwylir y bydd 250,000, bron i wyth y cant o boblogaeth Cymru, wedi cael eu heffeithio gan ddiagnosis canser a bydd un o bob dau ohonom yn cael ei effeithio gan ganser ar ryw adeg yn ein bywydau.

Y newyddion da yw bod cyfraddau goroesi'n gwella'n raddol a bod llawer o bobl yn gwella. Ar gyfartaledd mae 70 y cant2 o drigolion Cymru sy'n cael diagnosis canser yn gallu goroesi am o leiaf un flwyddyn. Ond, mae angen ystyried y cyfraddau goroesi sy'n gwella yng Nghymru yng nghyd-destun cyfraddau goroesi hyd yn oed yn well mewn nifer o wledydd eraill yn Ewrop.

Rydyn ni'n falch fod Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser Llywodraeth Cymru 2017-2020 yn adlewyrchu ymagwedd uchelgeisiol at gyflwyno gwasanaethau canser yng Nghymru. Credwn fod angen rhoi trefniadau rheoli perfformiad cryfach yn eu lle erbyn hyn er mwyn sicrhau bod pob agwedd ar y cynllun yn cael ei gweithredu a'i monitro er mwyn gwella'r cysondeb a'r gwasanaethau i bob un sydd wedi'i effeithio gan ganser ledled Cymru.

Gallwch ddarllen ein hymateb llawn i gyfrannu at adolygu cynllun cyflawni ar gyfer canser Llywodraeth Cymru yma.

[1] WCISU Chwe 2015

[2] Data 2012 Ystadegau Swyddogol Uned Gwybodaeth ac Arolygaeth Canser Cymru. Cyhoeddwyd 10 Ebrill 2014

Close

Amlygu effaith y Gweithlu Canser Arbenigol

Cyn Etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol 2016, roeddem yn galw ar bob plaid wleidyddol i ymrwymo i sicrhau bod pawb sy'n cael diagnosis canser yn cael nyrs ganser arbenigol wedi'i neilltuo iddyn nhw, gyda mynediad i'r nyrs sydd hefyd yn weithiwr allweddol tra byddan nhw yng nghamau acíwt y driniaeth. Rydyn ni'n dal i gredu'n gryf mai fel hyn y dylai fod er mwyn cyflwyno'r ansawdd gofal gorau posib i gleifion. 

Fodd bynnag, ledled Cymru, gwyddom fod gwahaniaethau yn yr arbenigedd nyrsio sy'n cael ei ddarparu ar gyfer mathau gwahanol o ganser, yn ogystal ag amrywiaeth rhwng lleoliadau daearyddol. 

Cewch wybod rhagor am yr heriau sy'n wynebu'r gweithlu nawr ac yn y dyfodol yn ein Cyfrifiad o Nyrsys Canser Oedolion Arbenigol ac yn ein hymateb i bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cynulliad Cymru, yn canolbwyntio ar gynaliadwyedd y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol.

Close

Gwreiddio ymagwedd gofal sy'n canolbwyntio ar y person mewn gwasanaethau canser

Mae Macmillan yn credu, er mwyn cael y canlyniad gorau ar ôl diagnosis canser, bod rhaid i ofal sy'n canolbwyntio ar y person fod wrth wraidd cyflwyno gwasanaethau. 

Dim ond drwy ganolbwyntio ar y person cyfan y gall profiad y claf yn ystod ei daith ganser fod cystal ag sy’n bosibl. Mae hyn yn wir i'r rhai sy'n goroesi canser, yn byw gyda chanser neu’r rhai sy'n agosáu at ddiwedd oes. Mae'n golygu trin pobl gyda sensitifrwydd a thosturi a sicrhau bod eu gofal yn holistaidd wrth iddo gael ei gynllunio a'i gyflenwi. Mae'r gofal hwn yn mynd y tu hwnt i'r clinigol i roi sylw hefyd i bryderon cymdeithasol, ariannol, emosiynol, ymarferol, seicolegol ac ysbrydol ehangach. 

Mae nifer o ffactorau i'w hystyried er mwyn darparu gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn gyson ac i ansawdd uchel. Y rhain yw: 

Mae asesu a chynllunio gofal yn cynnig cyfle i ymgysylltu â phobl mewn penderfyniadau am eu gofal ac i gynhyrchu gwybodaeth werthfawr er mwyn datblygu cynllun gofal personol holistaidd. Dylai hyn gynnwys trafodaethau am y profiad, y sgiliau a'r arbenigedd y gall unigolyn eu cyfrannu er mwyn gwella eu canlyniadau, eu profiad a'u hansawdd bywyd eu hunain. Dylai'r unigolyn dderbyn copi o'r cynllun gofal ysgrifenedig. 

Close

Rhoi profiad y claf wrth wraidd polisi ac ymarfer

Mae'n hanfodol ein bod yn parhau i geisio deall profiadau pobl am ofal canser, beth sy'n gweithio a pha feysydd y mae angen eu gwella. Hefyd ein nod yw cael dealltwriaeth well o anghenion clinigol ac anghlinigol y rhai sydd â chanser yng Nghymru.

Yr Arolwg cyntaf o Brofiad Cleifion Canser Cymru Gyfan

Rhoddodd data o'r arolwg hwn, a gyhoeddwyd yn 2014, fewnwelediad gwerthfawr inni i brofiad cleifion o ofal canser yng Nghymru. A rhoddodd linell sylfaen werthfawr o wybodaeth er mwyn mesur cynnydd yn y dyfodol.
Er bod profiad cyffredinol cleifion canser yn un cadarnhaol, nododd canlyniadau'r arolwg hwn heriau amlwg a meysydd i'w gwella, megis bod angen: 
 • lleihau profiadau gwahanol cleifion yn dibynnu ar y bwrdd iechyd
 • lleihau profiadau gwahanol cleifion yn dibynnu ar y math o ganser
 • clustnodi gweithiwr allweddol
 • cynllunio gofal
 • asesu anghenion clinigol ac anghlinigol
 • darparu gwybodaeth o ansawdd dda ac mewn da bryd
 • gofal ar ôl cael triniaeth pan fydd pobl yn dychwelyd adre.

Ail arolwg o Brofiad Cleifion Canser Cymru Gyfan

Lansiwyd yr ail arolwg o brofiad cleifion canser yng Nghymru ar 18 Gorffennaf 2016 gan Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd Cabinet yn Llywodraeth Cymru. Dosbarthwyd fersiynau papur ac ar-lein yn Gymraeg ac yn Saesneg.
Cafodd 11,000 o bobl a gafodd driniaeth am eu canser yng Nghymru yn ystod 2015 eu gwahodd i gwblhau'r arolwg a phan gaeodd yr arolwg ym mis Hydref, roedd 6,717 claf wedi ymateb ac wedi cwblhau cwestiynau'r arolwg. Mae'r raddfa ymateb cwblhau uchel hon (65%) yn dangos yn eglur fod cleifion canser yn barod i rannu eu profiadau. 

Manteision yr ail arolwg

Manteision yr arolwg:

 • mae'n cynrychioli'r ymrwymiad a wnaed yn y Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser i fesur profiad cleifion yng Nghymru
 • mae'n rhoi cyfle i 11,000 claf i ddweud eu dweud am y gofal canser a gawson nhw yng Nghymru yn 2015
 • bydd yn helpu Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre, Llywodraeth Cymru, Macmillan a chyrff partner eraill i ddeall profiad cleifion o ofal canser yn well
 • bydd yn rhoi mwy o fewnwelediad ac yn helpu i fesur cynnydd mewn gwasanaethau canser yng Nghymru ers 2013
 • bydd yn helpu i nodi lle mae meysydd i'w gwella ac i amlygu meysydd lle mae arferion da
 • bydd yn arwain at gynhyrchu adroddiadau unigol gan Fyrddau/Ymddiriedolaethau Iechyd sy'n cynnwys data meintiol ac ansoddol gan gyfranogwyr yr arolwg.

Disgwylir i ganlyniadau'r arolwg gael eu cyhoeddi yng ngwanwyn 2017.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd mewn...

Close

Campaign with us

Our campaigns fight for real change for people affected by cancer. By taking action, you can help transform the lives of people with cancer. Join us in demanding the best in cancer support.

Britain Against Cancer meeting.

We shape policy

The Macmillan Policy team demands better for people affected by cancer by working across the UK to develop, drive and support policy solutions to improve their lives.

An visual of a computer, with icons representing different areas of a person's cancer journey.

Understanding the evidence

Macmillan’s research helps us, and others, understand the needs, numbers and experiences of people affected by cancer, to develop and influence better care and services.

In your area

Local area

What's happening near you? Find out about support groups, where to get information and how to get involved with Macmillan where you are.

In your area