10 top tips series

Macmillan GP advisers have collaborated with members of the Macmillan primary care community to develop a '10 top tips' series of downloads. The PDFs below offer practical hints, tips and information on a variety of different primary care situations and scenarios.

Show more

Disclaimer - Ymwadiad

We make every effort to ensure the information in these pages is accurate and correct at the date of publication, but it is of necessity of a brief and general nature, and this should not replace your own good clinical judgement, or be regarded as a substitute for taking professional advice in appropriate circumstances. In particular check any drug doses, side-effects and interactions. Save insofar as any such liability cannot be excluded at law, we do not accept any liability in relation to the use of or reliance on any information contained in these pages, or third-party information or websites referred to in them.


Rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth yn y tudalennau hyn yn gywir ar y dyddiad cyhoeddi, ond mae'n angenrheidiol ei bod o natur gryno a chyffredinol, ac ni ddylai hyn ddisodli'ch dyfarniad clinigol da eich hun, neu gael ei ystyried yn lle cymryd cyngor proffesiynol mewn amgylchiadau priodol. Yn benodol gwiriwch unrhyw ddosau cyffuriau, sgîl-effeithiau a rhyngweithiadau. Heblaw am gyn belled ag na ellir eithrio unrhyw atebolrwydd o'r fath yn ôl y gyfraith, nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw wybodaeth a gynhwysir yn y tudalennau hyn, neu wybodaeth neu wefannau trydydd parti y cyfeirir atynt ynddynt.