Gofal canser: dod a’r darnau at ei gilydd

Mae'r jig-so hwn yn dangos y darnau y mae'n rhaid iddyn nhw ddod at ei gilydd er mwyn i bob un sydd â chanser yng Nghymru gael gofal a chymorth tosturiol o ansawdd uchel.

Bob un sydd â chanser gael ei drin fel unigolyn.
Bob un sydd â chanser gael ei drin fel unigolyn.

View a large version


Mwy am Jig-so Macmillan Cymru

Penderfyniadau

Dylai pob un sydd â chanser gael cymorth i wneud penderfyniadau am y gofal a gaiff.

Dylai hyn fod drwy sgwrs am y dewisiadau o ran triniaeth neu am sgileffeithiau posibl y canser neu'r driniaeth.

Dylai pob un sydd â chanser gael cymorth i wneud penderfyniadau.

Close

Gofal

Dylai pob un sydd â chanser gael gofal tosturiol o ansawdd uchel ble bynnag y mae'n byw neu pa fath bynnag o ganser sydd arno/arni.

Ar hyn o bryd, mae gofal canser yng Nghymru yn amrywio gormod.

Golyga hyn fod pobl yn cael profiadau a chanlyniadau gwahanol o ofal canser, yn dibynnu ar y man lle maen nhw'n byw a'r math o ganser sydd arnyn nhw.

Dylai pob un sydd â chanser gael gofal tosturiol o ansawdd uchel.

Close

Cynllun

 • Dylai pob un sydd â chanser gael asesiad o'u hanghenion a'u dewisiadau adeg y diagnosis er mwyn creu cynllun gofal yn ogystal â'r cynllun ar gyfer y driniaeth.
 • Bydd hyn yn helpu'r gweithwyr proffesiynol sy'n gofalu am y person i ddeall ei bryderon a pha gymorth sydd ei angen arno.
 • Wedyn gall gweithwyr proffesiynol ddefnyddio'r wybodaeth hon i roi gwybod am y cymorth sydd ar gael fel cynghori, cymorth ariannol neu grwpiau lleol.
 • Dylai pob un gael cynnig copi o'i gynllun gofal a dylid diweddaru'r cynllun pan fydd triniaeth, rhagolygon neu amgylchiadau'r person yn newid.
 • Gwaetha'r modd, fydd rhai pobl sydd â chanser ddim yn goroesi.
 • Dylai'r rhai na ellir gwella eu canser gael cyfle i gynllunio ymlaen llaw a chael y gofal a'r cymorth sydd eu hangen arnynt.

Dylai pob un sydd â chanser gael asesiad o'u hanghenion a'u dewisiadau.

Close

Arian

Mae diagnosis canser yn gallu costio’n hynod o ddrud, o ddiwrnod y diagnosis.

 • Gall olygu nad yw pobl yn gallu gweithio a hefyd fod ganddynt filiau ychwanegol i'w talu fel teithio i apwyntiadau ysbyty.
 • Dyna pam dylid dweud wrth bob un sy'n cael diagnosis canser sut mae cael gafael ar gyngor ariannol mewn da bryd cyn i broblemau ariannol ddechrau.

Bob un sy'n cael diagnosis canser sut mae cael gafael ar gyngor ariannol.

Close

Tîm

Dylai fod gan bawb sy'n cael diagnosis canser fynediad i Nyrs Glinigol Arbenigol, sy'n weithiwr allweddol iddynt i gydlynu eu gofal a'u llywio drwy eu triniaeth.

 • Dylai fod gan bawb sy'n cael diagnosis canser fynediad i Nyrs Glinigol Arbenigol, sy'n weithiwr allweddol iddynt i gydlynu eu gofal a'u llywio drwy eu triniaeth. Efallai y bydd angen tîm ehangach o'u cwmpas hefyd i'w cynorthwyo i fyw'n dda yn ystod ac ar ôl eu triniaeth, fel ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol a therapyddion iaith a lleferydd.
 • Dylai'r tîm hwn gyfathrebu'n dda â'r person ac â'i gilydd yn ystod y driniaeth. Pan ddaw’r driniaeth ganser i ben, dylai meddyg teulu'r person gael crynodeb diwedd y driniaeth i wneud yn siwˆr eu bod yn gwybod pa driniaeth mae'r person wedi'i chael a sut i’w gynorthwyo.

Dylai fod gan bawb sy'n cael diagnosis canser fynediad i Nyrs Glinigol Arbenigol.

Close

Triniaeth

Dylai pob un sydd â chanser gael mynediad mewn da bryd i driniaeth ganser o ansawdd uchel fel bod ganddo'r cyfle gorau i oroesi.

Pan nad oes modd gwella'r canser, dylid hyfforddi gweithwyr proffesiynol i gael sgyrsiau sensitif am y dewisiadau sydd ar gael o ran triniaeth a'u heffaith ar ofal ac ansawdd bywyd y person.

Dylai pob un sydd â chanser gael mynediad mewn da bryd i driniaeth ganser o ansawdd uchel.

Close

Gobaith

Gall fod yn anodd canolbwyntio ar agweddau cadarnhaol bywyd pan fydd canser arnoch chi.

Drwy wneud yn fawr o'r pethau da yn eu bywyd, a chael cymorth i reoli effaith eu canser, caiff pobl obaith i ganolbwyntio ar reoli eu bywydau yn ogystal â rheoli eu hemosiynau a'u symptomau corfforol.

Caiff pobl obaith i ganolbwyntio ar reoli eu bywydau.

Close

Gwybodaeth

Dylai'r rhai sydd â chanser arnynt gael y wybodaeth sydd ei hangen i ddeall eu canser, y driniaeth y maen nhw'n ei chael a'i sgileffeithiau.

Dylai'r wybodaeth fod ar y ffurf a’r iaith gywir iddyn nhw gan fod eisiau gwybodaeth ar bobl a gan fod eisiau cyfathrebu â nhw mewn ffyrdd gwahanol.

Dylai'r rhai sydd â chanser arnynt gael y wybodaeth sydd ei hangen.

Close

Cymorth

Bydd rhai sydd â chanser a'u hanwyliaid yn gallu cael cymorth o bob maes o'u bywyd yn ystod eu triniaeth ac wedi hynny.

 • Yn ogystal â chael cymorth gan eu gweithiwr allweddol a'r tîm gofal canser, byddan nhw’n cael eu cynorthwyo gan y rhai sydd o'u cwmpas, gan gynnwys eu hanwyliaid, eu ffrindiau a'u cydweithwyr.
 • Mae'n bosibl iawn y bydd ganddynt ddiddordeb mewn ymuno â grwˆp cefnogi cymheiriaid, sy'n eu helpu i siarad yn agored ac i ddysgu o brofiadau eraill.

Bydd rhai sydd â chanser a'u hanwyliaid yn gallu cael cymorth o bob maes o'u bywyd.

Close

Mae 19,000 o bobl yng Nghymru yn cael gwybod bod canser arnyn nhw bob blwyddyn. Mae gan bob un ohonyn nhw fywyd, ymrwymiadau a chynlluniau y gall canser eu darnio.

Dyna pam mae Macmillan Cymru eisiau i bob un sydd â chanser gael ei drin fel unigolyn. Mae'n hanfodol gwneud yn siŵr y gallan nhw gadw darnau eu bywyd at ei gilydd yn ystod eu triniaeth a chynllunio ar gyfer eu bywyd ar ôl canser.