Mae Canser yn Bwysig: Etholiad Senedd Cymru 2021

Mae’r etholiad i’r Senedd sydd ar y gorwel, yn gyfle gwych i ni uno gyda’n gilydd a sicrhau bod ein lleisiau’n cael eu clywed.

Nid yw’r pandemig wedi newid y ffaith y bydd canser yn effeithio ar nifer cynyddol o bobl yng Nghymru bob blwyddyn. Bydd un o bob dau ohonom yn clywed y geiriau “mae canser arnoch” yn ystod ein hoes. Wrth inni gychwyn ar yr ymgyrch i ethol Llywodraeth nesaf Cymru, rhaid i’r 19,000 o bobl sy’n cael diagnosis o ganser bob blwyddyn fod ar flaen meddyliau gwneuthurwyr polisi.

Rydym yn galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i roi buddiannau pobl sy'n byw gyda chanser wrth wraidd eu rhaglen lywodraethu a chychwyn ar raglen uchelgeisiol o newid i wella canlyniadau a gofal er gwell.

Blaenoriaethau Macmillan ar gyfer Llywodraeth nesaf Cymru

Strategaeth ganser ar gyfer Cymru

 • Datblygu strategaeth ganser yn seiliedig ar dystiolaeth, sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, i fynd â ni trwy'r pum mlynedd nesaf a thu hwnt.
 • Ymgynghori'n agos â phobl yr effeithir arnynt gan ganser, gweithwyr iechyd proffesiynol ac elusennau canser wrth ddatblygu'r strategaeth ganser nesaf ac unrhyw fentrau polisi eraill sy'n ymwneud â chanser.
 • Gosod cyfeiriad uchelgeisiol gyda cherrig milltir a chyflawniadau clir ar gyfer sut y byddwn yn mynd â'n canlyniadau canser o rai o'r gwaethaf yn Ewrop i'r gorau.

Close

Mynd y tu hwnt i driniaeth: gofal cynhwysfawr, personol i bawb

 • Gweithio gyda ni i ddatblygu ymhellach rôl gweithiwr allweddol canser a enwir ar gyfer pob claf ac i sicrhau cyfeiriadau cyson at gefnogaeth.
 • Cefnogi cyflwyno asesiadau anghenion cyfannol electronig Macmillan (eHNA) ledled Cymru i sicrhau bod yr ystod eang o anghenion ymarferol, corfforol ac emosiynol sy'n deillio o ganser yn cael eu diwallu.
 • Gweithio tuag at ymgorffori rhagsefydlu ar draws gwasanaethau canser yng Nghymru i sicrhau bod pobl yn barod am lawdriniaeth a thriniaeth canser ac yn cael y cyfle gorau posibl o fuddio ohonynt.
 • Grymuso gofal sylfaenol i gefnogi pobl sy'n byw gyda chanser yn well trwy weithredu safon genedlaethol a thempled ar gyfer crynodebau triniaeth electronig.

Close

Gweithlu canser addas at y dyfodol

 • Cyfarwyddo Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) i ddatblygu cynllun gweithlu canser uchelgeisiol i'n harwain i'r dyfodol.
 • Gwarantu amser a chyllid wedi'i neilltuo i nyrsys a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill gael mynediad at DPP.
 • Ystyried ymestyn gwasanaeth Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru yn barhaol i holl staff rheng flaen y GIG.

Close

Gwella gofal lliniarol a diwedd oes ledled Cymru

 • Datblygu cynllun cynhwysfawr i wella gofal lliniarol a diwedd oes yng Nghymru, gan gyhoeddi data yn rheolaidd ac adrodd yn erbyn ei ymrwymiadau.
 • Cymryd camau i ddeall yn well yr anghydraddoldebau ar gyfer pobl sy'n agosáu at ddiwedd eu hoes ac i fynd i'r afael â'r rhain.
 • Buddsoddi mewn gofal lliniarol a diwedd oes yn y gymuned.
 • Sicrhau bod hyfforddiant cynllunio gofal ymlaen llaw (ACP) wedi'i ariannu ar gael yn gyson i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol.
 • Cyflawni ymrwymiad 2017 i gyflwyno cofnod electronig ACP Cymru gyfan - rhaid i hyn fod yn hygyrch ac yn rhanadwy gan yr holl weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol perthnasol.

Close

Arwyddwch fel ymgyrchydd

Ymgyrchwch gyda Macmillan i sicrhau na fydd eich cynrychiolwyr yn caniatáu i ganser fod yn ‘C’ angof pan fyddan nhw’n cael eu hethol.