Uned Gofal Arbenigol Macmillan: Y Bwthyn

Mae’n fwriad gan Gymorth Canser Macmillan a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf adeiladu uned gofal arbenigol £7m ger Llantrisant.

Mae Cymorth Canser Macmillan a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn cydweithio i ddatblygu uned gofal lliniarol arloesol gwerth £7m ger Llantrisant.

Mae Macmillan yn rhoi £5m i adeiladu'r Bwthyn, Uned Gofal Arbenigol Macmillan, gyda’r £2m filiwn a gyfrannwyd gan Lywodraeth Cymru trwy Raglen Gyfalaf Cymru Gyfan.

Yr uned yw buddsoddiad a datblygiad mwyaf Macmillan yng Nghymru felly mae angen eich cymorth arnom ni heddiw.

Wedi ei lleoli yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, bydd yr uned wyth gwely yn rhoi cymorth a gofal lliniarol i gleifion mewnol, cleifion allanol a chleifion gofal dydd ar gyfer pobl â chanser na ellir ei wella a chyflyrau eraill.

Caiff ei dylunio gan benseiri sydd yn arbenigo mewn adeiladau gofal lliniarol a bydd yn darparu amgylchedd cyfforddus a chroesawgar i bobl sy’n derbyn gofal yno a’u hanwyliaid.

Ar hyn o bryd, darperir gofal lliniarol i bobl â chanser a chyflyrau eraill yn Rhondda and Taf Elái yn Y Bwthyn, Ysbyty Bach Pontypridd.

Er ei fod yn hysbys bod ansawdd y gofal yn Y Bwthyn yn rhagorol, mae ei leoliad yn golygu bod angen trosglwyddo cleifion i ysbyty Brenhinol Morgannwg i gael profion a thriniaethau arbenigol, sydd yn gallu bod yn anodd a pheri pryder.

Yn yr un modd, efallai fod rhai cleifion sydd yn mynd i Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn cael budd o amgylchedd gofal lliniarol, ond yn rhy sâl i gael eu trosglwyddo i’r Bwthyn.

Mae’r uned wyth gwely newydd yn golygu y gellir gofalu am bobl sydd angen gofal lliniarol a gallant gael y profion a’r triniaethau sydd eu hangen arnynt mewn un lle.

Ein gobaith yw y bydd gwaith ar yr uned yn dechrau ym mis Ionawr 2018 ac y bydd y ganolfan yn agor yn 2019.


Mae arnom angen £5 miliwn i dalu am Uned Gofal Arbenigol Macmillan y Bwthyn. Ceir posibilrwydd bach iawn y codwn fwy o arian nag y bydd arnom ei angen ar gyfer y prosiect hwn. Os digwydd hyn, neu os na fydd y prosiect yn mynd yn ei flaen, er mor annhebygol yw hynny, defnyddir eich rhodd i roi cymorth a chefnogaeth y mae taer eu hangen ar bobl y mae canser yn effeithio arnynt yn ardal Rhondda Cynon Taf.

JustGiving logo

Do your own fundraising

If you want to do your own fundraising for this appeal, do this through JustGiving. Set up an account, and away you go. Make sure your fundraising efforts go directly to the Y Bwythyn appeal by clicking on the big green button below.

Download this fundraising guide

Fundraise through JustGiving