Uned Gofal Arbenigol Macmillan: Y Bwthyn

Mae’n fwriad gan Gymorth Canser Macmillan a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf adeiladu uned gofal arbenigol £6.75m ger Llantrisant.

Buasai’r uned o’r radd flaenaf, ac wedi ei lleoli yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.  Buasai’n darparu gofal lliniarol a chefnogaeth i gleifion preswyl ac allanol mewn canolfan diwrnod arbenigol i bobl â chanser diwella a chyflyrau eraill.

Ar hyn o bryd, mae pobl sydd angen gofal lliniarol yn ardal y Rhondda yn ei dderbyn yn uned y Bwthyn yn Ysbyty Bach Pontypridd.

Er ei bod yn hysbys fod safon y gofal yn y Bwthyn yn ardderchog, mae cleifion yn gorfod teithio mewn ambiwlans i Ysbyty Brenhinol Morgannwg – taith o ryw 20 munud – pan fod angen profion a thriniaethau arbenigol arnyn nhw.

Mae hyn yn peri gofid a thrallod ar adegau.

Yn  yr un modd, buasai rhai o’r cleifion yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn elwa o dderbyn gofal lliniarol, ond nid ydynt yn ddigon iach i deithio i’r Bwthyn.

Bydd adnoddau’r uned wyth gwely rydyn ni’n ei chynllunio yn golygu y bydd yn bosibl gofalu am bobl sydd angen gofal lliniarol a chynnal profion a thriniaethau arbenigol o dan yr un to.

Caiff ei chynllunio gan arbenigwyr yn y maes i greu cynefin cysurus, sensitif a chroesawgar i gleifion a’u hanwyliaid.

Os caiff ein cynlluniau eu cymeradwyo, bydd Macmillan yn cyfrannu £5m tuag at gost yr uned.

Buasai disgwyl i’r gwaith ddechrau tua diwedd 2017, ac rydym yn gobeithio y bydd y ganolfan yn agor ei drysau yn 2019.